دوره و شماره: دوره 20، 80(تابستان1397) - شماره پیاپی 80، شهریور 1397، صفحه 1-144 (.) 
6. تأملی نوین پیرامون حق حبس زوجه درفقه امامیه ونظام حقوقی-قضائی ایران

صفحه 117-141

10.22095/JWSS.2018.85292

سیّدجلال موسوی نسب؛ نادر مختاری افراکتی؛ عابدین مومنی؛ امیر حمزه سالارزائی