دوره و شماره: دوره 20، 80 (تابستان 1397) - شماره پیاپی 80، تابستان 1397، صفحه 1-144 (.) 
6. تأملی نوین پیرامون حق حبس زوجه در فقه امامیه و نظام حقوقی-قضایی ایران

صفحه 117-141

سید جلال موسوی نسب؛ نادر مختاری افراکتی؛ عابدین مومنی؛ امیرحمزه سالارزائی