دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، آذر 1388، صفحه 1-288