دوره و شماره: دوره 19، 73 (پاییز 1395)، پاییز 1395، صفحه 1-192 
2. فرزندآوری به مثابه ی مخاطره (مطالعه ی کیفی زمینه های کم فرزندی در شهر تبریز)

صفحه 7-33

توکل آقایاری هیر؛ مینا فرخی نکارستان؛ سیده صدیقه لطیفی مجره


3. سن ایده آل ازدواج و عوامل تعیین کننده‌ی آن در شهر یزد

صفحه 35-63

عبّاس عسکری ندوشن؛ محمدجلال عباسی شوازی؛ مریم پیری محمدی