دوره و شماره: دوره 11، 42 (زمستان 1387)، زمستان 1387، صفحه 1-224 
7. کنکاشی در پژوهش های زبان شناسی جنسیت

صفحه 162-181

نگار داوری اردکانی؛ عطیه عیار