دوره و شماره: دوره 14، 54 (زمستان 1390) - شماره پیاپی 54، اسفند 1390، صفحه 1-272 
7. ملازمه ی تکالیف زوجین و اخلاق مداری در خانواده، در منابع اسلامی

صفحه 211-253

دل آرا نعمتی پیرعلی؛ راحله کاردوانی؛ مهدی وکیلی