دوره و شماره: دوره 17، 66 (زمستان 1393) - شماره پیاپی 66، بهمن 1393، صفحه 1-264 
6. تبعیض مثبت به نفع زنان با تأکید بر حقوق شهروندی

صفحه 157-193

محمدجواد جاوید؛ عباس اشرفی؛ عصمت شاهمرادی


7. موجه سازی حق تولیدمثل و باروری انسان در قرآن

صفحه 195-247

آیت الله محمد قائنی؛ محدثه معینی فر