دوره و شماره: دوره 15، 60 (تابستان 1392) - شماره پیاپی 60، شهریور 1392، صفحه 1-256 
5. تفاوت شهادت زن و مرد در فقه و حقوق

صفحه 111-143

طاهر علی محمدی؛ آمنه السادات حسینی


6. ظرفیت سنجی نقش حضانتی مادر در مواجهه با مقام ولایی و حضانتی پدر

صفحه 145-193

سید ابوالقاسم نقیبی؛ مهدی وکیلی؛ راحله کاردوانی