دوره و شماره: دوره 23، 92(تابستان(1400) - شماره پیاپی 92، شهریور 1400، صفحه 1-172 
5. تعارضات و همسویی ها در ساخت مجالس مذهبی زنانه شهر تهران

صفحه 109-131

10.22095/jwss.2022.303258.2789

محمد تقی کرمی قهی؛ عطیه خاکسارفرد؛ وحید شالچی؛ نهال نفیسی