دوره و شماره: دوره 21، 84(تابستان 1398) - شماره پیاپی 84، شهریور 1398، صفحه 1-175 
حقوق بانوان متهم در نظام حقوقی ایران

صفحه 115-132

10.22095/jwss.2019.105757

اعظم مهدوی پور؛ مجتبی اصغریان؛ سید محمدرضا نقیبی