دوره و شماره: دوره 21، 84(تابستان 1398) - شماره پیاپی 84، شهریور 1398، صفحه 1-175 
3. تأملی بر ضمانت‌اجرای حبس زوج در مهریه غیرقابل پرداخت

صفحه 51-68

10.22095/JWSS.2020.105754

عاتکه قاسم زاده؛ علی اکبر ایزدی فرد؛ سعید ابراهیمی


6. حقوق بانوان متهم در نظام حقوقی ایران

صفحه 115-132

10.22095/jwss.2019.105757

اعظم مهدوی پور؛ مجتبی اصغریان؛ سید محمدرضا نقیبی


7. قلمرو آزادی زن پس از ازدواج

صفحه 133-151

10.22095/JWSS.2020.105758

محمد اسحاقی؛ مهدیه شعبانی