دوره و شماره: دوره 21، 81(پاییز 1397) - شماره پیاپی 81، آذر 1397، صفحه 1-200 
2. سناریوهای آیندۀ خانواده در ایران

صفحه 47-82

10.22095/JWSS.2018.89244

سهراب هاشمی نژاد؛ محمدرحیم عیوضی؛ ابراهیم حاجیانی؛ ایرج گلجانی امیرخیز


3. کاوش در چگونگی حل مسئله توسط همسران تازه ازدواج کرده شهر اصفهان

صفحه 83-109

10.22095/jwss.2019.161623.1846

زهرا ناجی اصفهانی؛ جهانگیر جهانگیری؛ عبدالعلی لهسایی زاده


5. عوامل اجتماعی مؤثر در تعداد فرزندان زنان متأهل شهرستان اهر

صفحه 143-166

10.22095/JWSS.2018.89254

علی قاسمی اردهایی؛ رضا منافی آذر؛ سراج الدین محمودیانی