دوره و شماره: دوره 21، 81 (پاییز 1397) - شماره پیاپی 81، پاییز 1397، صفحه 1-200 
3. سناریوهای آینده‌ی خانواده در ایران

صفحه 47-82

سهراب هاشمی نژاد؛ محمدرحیم عیوضی؛ ابراهیم حاجیانی؛ ایرج گلجانی امیرخیز


4. کاوش در چگونگی حل‌ مسئله در بین همسران تازه‌ازدواج‌کرده‌ی شهر اصفهان

صفحه 83-109

زهرا ناجی اصفهانی؛ جهانگیر جهانگیری؛ عبدالعلی لهسایی زاده


6. عوامل اجتماعی مؤثر در تعداد فرزندان زنان متأهل شهرستان اهر

صفحه 143-166

علی قاسمی اردهایی؛ رضا منافی آذر؛ سراج الدین محمودیانی