نمایه نویسندگان

آ

 • آقایی، سید داوود سازوکارهای واکنشی شورای امنیت به تجاوز جنسی در روند درگیری‌های مسلحانه (با تأکید بر قطعنامه‌های 1325 و 1820 شورای امنیت) [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 117-133]

ب

 • بابایی فرد، اسدالله تجربه‌ی زنان معتاد بهبود‌یافته از طرد اجتماعی در شهر قم [دوره 21، 81 (پاییز 1397)، 1397، صفحه 167-189]
 • برجی، زهرا تجربه‌ی زنان از فرایند اجتماعی‌سازی بدو استخدام (مورد مطالعه: شاغلین سازمان‌های دولتی شهر ایلام) [دوره 21، 81 (پاییز 1397)، 1397، صفحه 111-141]
 • بهادری، آتنا نقد مبانی تاریخ‌مندی در تفاسیر زن‌محور از قرآن [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 57-76]

ج

 • جاوید، محمدجواد مبانی مداخله‌ی دولت در نهاد خانواده در نظام حقوقی ایران [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 7-34]
 • جهانگیری، جهانگیر کاوش در چگونگی حل‌ مسئله در بین همسران تازه‌ازدواج‌کرده‌ی شهر اصفهان [دوره 21، 81 (پاییز 1397)، 1397، صفحه 83-109]

ح

 • حاجیانی، ابراهیم سناریوهای آینده‌ی خانواده در ایران [دوره 21، 81 (پاییز 1397)، 1397، صفحه 47-82]
 • حبیبی راد، لیلی تجربه‌ی زنان معتاد بهبود‌یافته از طرد اجتماعی در شهر قم [دوره 21، 81 (پاییز 1397)، 1397، صفحه 167-189]

ز

 • زنجری، نسیبه تأثیر الگوهای ازدواج در رضایت زناشویی و تمایل به طلاق در شهر تهران [دوره 21، 81 (پاییز 1397)، 1397، صفحه 7-45]

ش

 • شیری، اردشیر تجربه‌ی زنان از فرایند اجتماعی‌سازی بدو استخدام (مورد مطالعه: شاغلین سازمان‌های دولتی شهر ایلام) [دوره 21، 81 (پاییز 1397)، 1397، صفحه 111-141]
 • شعبان نیا منصور، مهدی بررسی اثربخشی قوانین و مقررات حمایتی در میزان تمایل زنان معلول شهر تهران به اشتغال [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 35-55]

ص

 • صادقی، رسول تأثیر الگوهای ازدواج در رضایت زناشویی و تمایل به طلاق در شهر تهران [دوره 21، 81 (پاییز 1397)، 1397، صفحه 7-45]

ع

 • عبدی پور فرد، ابراهیم شرایط انتقال مهریه در حقوق موضوعه و فقه اسلامی [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 101-115]
 • علی آبادی، شیما بررسی مفهوم «نقش جنسیتی» در دیدگاه آمنه ودود با رویکرد اجتهادی-کلامی [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 77-100]
 • عیوضی، محمدرحیم سناریوهای آینده‌ی خانواده در ایران [دوره 21، 81 (پاییز 1397)، 1397، صفحه 47-82]

ق

 • قاسمی اردهایی، علی عوامل اجتماعی مؤثر در تعداد فرزندان زنان متأهل شهرستان اهر [دوره 21، 81 (پاییز 1397)، 1397، صفحه 143-166]
 • قاسمپور، فاطمه بررسی مفهوم «نقش جنسیتی» در دیدگاه آمنه ودود با رویکرد اجتهادی-کلامی [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 77-100]
 • قهرمانی، ژیلا شرایط انتقال مهریه در حقوق موضوعه و فقه اسلامی [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 101-115]

گ

ل

 • لهسایی زاده، عبدالعلی کاوش در چگونگی حل‌ مسئله در بین همسران تازه‌ازدواج‌کرده‌ی شهر اصفهان [دوره 21، 81 (پاییز 1397)، 1397، صفحه 83-109]

م

 • محصص، مرضیه نقد مبانی تاریخ‌مندی در تفاسیر زن‌محور از قرآن [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 57-76]
 • محمودی، شبنم بررسی اثربخشی قوانین و مقررات حمایتی در میزان تمایل زنان معلول شهر تهران به اشتغال [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 35-55]
 • محمودیانی، سراج الدین تأثیر الگوهای ازدواج در رضایت زناشویی و تمایل به طلاق در شهر تهران [دوره 21، 81 (پاییز 1397)، 1397، صفحه 7-45]
 • محمودیانی، سراج الدین عوامل اجتماعی مؤثر در تعداد فرزندان زنان متأهل شهرستان اهر [دوره 21، 81 (پاییز 1397)، 1397، صفحه 143-166]
 • مرادی، هدی سازوکارهای واکنشی شورای امنیت به تجاوز جنسی در روند درگیری‌های مسلحانه (با تأکید بر قطعنامه‌های 1325 و 1820 شورای امنیت) [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 117-133]
 • منافی آذر، رضا عوامل اجتماعی مؤثر در تعداد فرزندان زنان متأهل شهرستان اهر [دوره 21، 81 (پاییز 1397)، 1397، صفحه 143-166]
 • مهاجری، مریم مبانی مداخله‌ی دولت در نهاد خانواده در نظام حقوقی ایران [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 7-34]

ن

 • ناجی اصفهانی، زهرا کاوش در چگونگی حل‌ مسئله در بین همسران تازه‌ازدواج‌کرده‌ی شهر اصفهان [دوره 21، 81 (پاییز 1397)، 1397، صفحه 83-109]

ه

ی

 • یاسینی، علی تجربه‌ی زنان از فرایند اجتماعی‌سازی بدو استخدام (مورد مطالعه: شاغلین سازمان‌های دولتی شهر ایلام) [دوره 21، 81 (پاییز 1397)، 1397، صفحه 111-141]