تفاوت‌های نسلی ارزش ازدواج (مورد مطالعه‌ی شهر هشتگرد)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

2 دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تفاوت‌های نسلی ارزش ازدواج انجام شد. داده­ها حاصل پیمایشی است که در سال 1393 بر روی 379 نفر (نسل جوان 163 نفر، نسل میان‌سال 175 نفر و نسل بزرگ‌سال 41 نفر) در شهر هشتگرد انجام گرفت. یافته‌ها نشان داد، تفاوت آماری معنی‌داری در ارزش ازدواج در نسل‌های مختلف وجود دارد و این تأثیر در حضور متغیرهای اقتصادی اجتماعی همچنان پابرجاست. با این حال ترکیبی از ارزش‌های سنتی و مدرن در ازدواج در سه نسل وجود دارد. بیشترین تفاوت نسلی مربوط به گویه‌های معاشرت دختر و پسر قبل از ازدواج و سپس ازدواج با اقوام نزدیک است. در سایر ابعاد به ویژه اهمیت رضایت پدر و مادر در ازدواج، پایین بودن سن دختر از پسر و مخالفت با خواستگاری دختر از پسر دیدگاه هر سه نسل به یکدیگر نزدیک است. نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داد متغیر نسل به همراه جنس، نوع رسانه و تقید به مناسک دینی رابطه‌ی معنی‌داری با ارزش ازدواج دارد. یافته‌های مقاله حاکی از این است که ازدواج در ایران و به طور خاص در شهر هشتگرد همچنان ارزشمند است. 

کلیدواژه‌ها


×  آزادارمکی،تقی 1386. جامعه شناسی خانواده های ایرانی،تهران،انتشارات سمت.
×  آزاد ارمکی، تقی و غلامرضا غفاری 1383. جامعه­شناسی نسلی در ایران. تهران، پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.
×  اینگلهارت، رونالد 1373. تحول فرهنگی در جوامع صنعتی. ترجمه‌ی مریم وتر، تهران، کویر.
×  بوالهری، جعفر، مجتبی احسان منش و عیسی کریمی کیسمی. «بررسی نگرش دانشجویان مجرد رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران در مورد ازدواج». اندیشه و رفتار، ش5، (1387).
×  جمشیدیها، غلامرضا، سهیلا صادقی فسائی و منصوره لولاآور. «نگرش جامعه‌شناختی بر تأثیر فرهنگ مدرن از منظر جنسیتی بر تحولات خانواده در تهران»، زن در فرهنگ و هنر، ش 2، (1392).
×          رازقی نصرآباد، حجیه بی بی 1393.  بررسی رفتارهای ازدواج و باروری زنان حداقل یکبار ازدواج کرده 49-15 ساله در استان سمنان، موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
×          رازقی نصرآباد، حجیه بی بی و حسن سرایی. « ‌تحلیل کوهورتی (نسلی) نگرش زنان درباره ارزش فرزند در استان سمنان» زن در توسعه و سیاست،  دوره 12 ش 1. (1393).
×   ساروخانی، باقر 1375. جامعه شناسی ارتباطات. تهران، اطلاعات.
×  ساروخانی باقر و مجتبی صداقتی فرد . «شکاف نسلی در خانواده ایرانی؛ دیدگاه ها و بینش ها». پژوهش نامه علوم اجتماعی، ش 4، (1388).
×  سرایی، حسن. «گذار جمعیتی دوم، با نیم نگاهی به ایران»، نامه انجمن جمعیت شناسی ایران، سال 3، ش 6، (1387).
×  ___________ «تداوم و تغییر خانواده در جریان گذار جمعیتی ایران»، نامه انجمن جمعیت شناسی ایران، سال 2، ش 2، (1385).
×  سرایی، حسن و سجاد اوجاقلو. «مطالعه نسلی تغییر ارزش ازدواج در ایران، مطالعه موردی: زنان شهر زنجان»، مطالعات توسعه اجتماعی ایران. سال 5، ش 6، (1392).
×  عباسی شوازی، محمد جلال و عباس عسکری ندوشن. «تغییرات خانواده و کاهش باروری در ایران، مطالعه موردی یزد»، نامه علوم اجتماعی، ش25، (1384).
×  عسکری ندوشن، عباس، عباسی شوازی، محمد جلال و رسول صادقی.« مادران، دختران و ازدواج ) تفاوتهای نسلی در ایدهها و نگرشهای ازدواج در شهر یزد(»، مطالعات راهبردی زنان، سال 11، ش44 (1388)
×  عباسی شوازی محمد جلال و رسول صادقی ،« قومیت و الگوهای ازدواج در ایران»، پژوهش زنان، دوره 3، ش 1 (1384).
×  کاظمی‌پور، شهلا. «سنجش نگرش جوانان نسبت به ازدواج و شناخت آثار و پیامدهای آن»،فرهنگدردانشگاهاسلامی، سال 13، ش2، (1388).
×  کسل، فیلیپ 1384. چکیده آثار آنتونی گیدنز، ترجمه‌ی حسن چاوشیان، تهران، ققنوس.
×  گیدنز، آنتونی 1380. مقدمه­ای بر تحلیل نهادین مدرنیته و مدرنیسم، ترجمه‌ی حسینعلی نوذری، تهران، نقش جهان.
×  لاور، رابرت 1373. دیدگاه‌هایی درباره دگرگونی اجتماعی، ترجمه‌ی کاووس سـیدامامی، تهـران، دانشگاهی.
×  نقیبی، ابوالحسن و مهرانه حمیدی. «سنجش نگرش جوانان نسبت به ازدواج در شهرستان قائمشهر»، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ش131، (1394).
×  مدیری، فاطمه و حجیه‌بی‌بی رازقی نصرآباد، «بررسی رابطه دینداری و قصد باروری در شهر تهران» نامه انجمن جمعیت شناسی ایران دوره 10، ش20 (در دست چاپ).
×  یوسفی، نریمان 1383. شکاف بین نسلها، تهران، پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.
  • Ø Call, Vaughn R. A. & Tim B. Heaton,” Religious Influence on Marital Stability”, Journal for the Scientific Study of Religion, 36 (3), (1997).
  • Ø Chow, N. & E. Lum, (2008). “Trends in family attitudes & values in Hong Kong”. Final Report Submitted, The University of Hong Kong (2008).
  • Ø Good W J “World revelution and family patterns.” New York: Free Press. (1963).
  • Ø Heyford, S.R & S.Ph Morgan. “Religiosity & Fertility in the United States: The Role of Fertility Intentions”. Sociology Forces. 86 (3) (2008).
  • Ø Inglehart, Ronald.”Globalization & Postmodern Values”. The Washington Quarterly. 23: 1; (2000).
  • Ø Ravanera, R. Z., H. Y. Lee, F. Rajulton & B.Y Cho Source, “Should a Second Demographic Transition Follow the First? Demographic Contrasts: Canada & South Korea”, Social Indicators Research, 47(1), (1999).
  • Ø Thornton، Arland; Axinn، William G.; Hill، Daniel H. “Reciprocal Effects of Religiosity، Cohabitation & Marriage”. American Journal of Sociology; 98 (3), (1992).
  • Ø Van de Kaa, D. J. “Anchored Narratives: The Story & Findings of Half a Century of Research into the Determinants of Fertility”, Population Studies, 50 (3), (1996)