راهبرد نظریه پردازی در جامعه شناسی جنسیت و جامعه شناسی خانواده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

1 دکترای جامعه شناسی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم

چکیده

این مقاله پس از مرور تعاریف و دیدگاه های مختلف در باب نقطه ی آغازین «نظریه» به عنوان نقطه ی ثقل تولید و خلق دانش به «مسئله» می رسد. در آغاز، مسائل به شکل تدریجی مطرح می شوند و سپس مسائل متعدد تحت عنوان موضوع واحد، انسجام یافته و دانش را به وجود می آورند. این مهم با تمرکز بر جامعه شناسی جنسیت و جامعه شناسی خانواده جست و جوی مصداقی می شود و با تمرکز بر حوزه ی «مباحث بحث انگیز»، که به نوبه ی خود نقطه ی آغازین مسئله تلقی می شود، به طرح و بحث «سؤالات راهبردی» در این دو شاخته علمی می پردازد. طرح مباحث بحث انگیز در قالب سؤالات راهبردی در جای خود بصیرتی ویژه در درک چشم اندازها و افق های پیش رو را موجب می شود و جایگاهی برای کندوکاو و طرح مسائل جدیدتر علمی در حوزه ی مسائل زنان و خانواده را به وجود می آورد.

کلیدواژه‌ها


×   باقری، شهلا 1386. تحلیل جامعه­شناختی از مسائل زنان وخانواده، تهران، پیام محراب.
×   بستان، حسین. «بازنگری نظریه­های نقش جنسیتی»، پژوهش زنان (1385).
×   دوبین، رابرت 1388. تئوری­پردازی، ترجمه­ی حسن دانایی فرد، تهران، افکار.
×   رفیع­پور، فرامرز 1381. کندوکاوها و پنداشته­ها. تهران، شرکت سهامی انتشار.
×   ساروخانی، باقر1370. مقدمه­ای بر جامعه­شناسی خانواده، تهران، سروش.
×   گیدنز، آنتونی 1374. جامعه­شناسی، ترجمه‌ی منوچهر صبوری، تهران، نی.
×   متقی هندی، علی بن حسام 1379ق. کنزالعمال فی سنن­ الاقوال و الافعال، بیروت، مکتبه التراث الاسلامی.
×   محدث نوری، حسین 1408ق. مستدرک الوسائل، قم، احیاء التراث، مؤسسه آل البیت(ع).
Ø Allan,Graham &Graham Crow 2001. Families,Households and society ,New York, palgrave.
Ø Back, A et al  2005. putting knowledge Networks in to Action, N.Y, Springer.
Ø Bernshitin, J. R . 1976. The Restructuring of Social and Political Theory, N.Y, Harcourt 
Ø Cohen, Brace & B.P. Jovanvich, 1989. Developing sociological Knowledge: theory and method,Englewood cliffs, NJ ,Prentice hall.
Ø Cunningham, J. D., & J. K. Antill, 1995. Current trends in nonmarital cohabitation: In search of the POSSLQ. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
Ø Gioia , D.A., & E. pitre , “multi paradigm on theory building”, academy of management review, 15, (4), 1990.
Ø Kuper, Adam & Jessica  Kuper (ed.) 1985. The Social Science Encyclopedia, London and Boston, Routledge & Kegan Paul.
Ø Lee, David & Howard Newby 1995.The Problem of  Sociology,London and New York, Routledge.
Ø Lott, Bernice 1993. Womens Lives, Pacific Grove, California, Cole Publishing Company.
Ø Lynham, susan. “The general method of   theory-building  research in applied  discipline”, Advances in Developing Human Resources (2002).
Ø Merton .R .K. ''Three fragments from a sociologist's notebooks'', Annual Review of Sociology (1987).
Ø Nazroo , James (1999) ''Uncovering Gender Differences in the Use of Marital violence: The Effect of Methodology" in Graham  Allan (ed.).
Ø Nonaka, I, et al. 2000. knowledge  creation, N.Y.,  palgrave.
Ø Polanyi,M. 1989. Knowing and being: Essays, London, Routledge & K. Paul.
Ø Reynolds, P.D.A 1971. Primer in theory  construction , New York, Macmillan. 
Ø Sabini, John 1995. Social Psychology,New York and  London, W . W . Norton & Company.
Ø Schank, R. 1988. The creative attitude,New York, Macmilan .
Ø Turner, J .H. 1987. Analytical theorizing, In A . Giddens  & J.H.
Ø Van de Ven , A. 2007. The engaged Scholarship: A guide for organizational and social research, london,Oxford.