پیامدهای تأخیر فرزندآوری در شهر اهواز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی پیام نور

2 موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

10.22095/jwss.2019.109570

چکیده

وقتی زنان تولد اولین فرزند خود را به تأخیر می‌اندازند و سن فرزندآوری در رتبه‌ی اول بالا رود، به‌خاطر کاهش طول دوره‌ی باروری و خطرات بارداری در سنین بالاتر، میزان باروری کاهش پیدا می­کند. مطالعه‌ی حاضر با روش کیفی و با هدف واکاوی پیامدهای تعویق فرزندآوری در بین زنان شهر اهواز انجام شده است. جهت گردآوری داده­ها با 30 زن متأهل مصاحبه‌ی عمیق انجام شد. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که تأخیر در فرزندآوری یکی از الگوهای جدید باروری در جامعه است که همانند تصمیم به باروری در سطح خرد و بین زوجین انجام می­شود، اما از طرفی هم خود متأثر از بسترهای خرد و کلان جامعه است. بر این اساس و باتوجه به تجزیه و تحلیل مصاحبه­های عمیق انجام‌شده پیامدهای تعویق فرزندآوری را می­توان در سه مقوله‌‌ی میانجی دست­یابی به اهداف، اختلال در روابط میان بین ‌نسلی و اختلال در روند باروری و فرزندآوری طبیعی دسته­بندی کرد.

کلیدواژه‌ها


×  برومند‌زاده، محمدرضا و علی­یار احمدی، (1394). «اثر زمانبندی موالید و سطح تعدیل شده باروری در ایران»، نامه انجمن جمعیت­شناسی ایران، س 10، ش 19.
×  ترابی، فاطمه، (1389). «نقش ناهمگونی مشاهده‌نشده در تحلیل‌های پیشینه واقعه: کاربرد در تحلیل رفتار باروری زنان در ایران»، نامه انجمن جمعیت­شناسی، ش 10.
×  جوادی یگانه، محمدرضا، (1387). « رویکرد جامعه­شناسانه نظریه انتخاب عقلانی»، راهبرد فرهنگ، ش 3.
×  حسینی چاوشی، میمنت، محمدجلال عباسی‌شوازی و حجیه بی­بی­رازقی‌نصرآباد، (1395). تحولات باروری و بهداشت باروری در ایران: بررسی تحولات و وضعیت جمعیت در جمهوری اسلامی ایران، تهران: موسسه مطالعات و مدیریت جامع و  تخصصی جمعیت کشور.
×  خدیوزاده، طلعت، الهام ارغوانی و محمدتقی شاکری، (1393). «نگرش به مشوق‌های دولتی درخصوص فرزندآوری و ارتباط آن با ترجیحات باروری در زوجین مراجعه‌کننده به مراکز بهداشت دارای مرکز مشاوره پیش از ازدواج در شهر مشهد»، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، س 21، ش 1.
×  خلج­آبادی فراهانی، فریده و حسن سرائی، (1395). «واکاوی شرایط زمینه­ساز قصد و رفتار تک فرزندی در تهران»، مطالعات راهبردی زنان، س18، ش 71.
×  رازقی‌نصرآباد، حجیه بی­بی، زینب حسینی و محمدتقی شیخی، (1395). «تجربه زیسته زنان شهر شهریار از تک‌فرزندی با تأکید بر چرایی و پیامدهای آن»، نامه انجمن جمعیت­شناسی ایران، س 11، ش 22.
×  رازقی‌نصرآباد، حجیه‌بی­بی، محمدجلال عباسی‌شوازی و میمنت حسینی‌چاوشی، (1393). «پدیدارشناسی زمان تولد اولین فرزند در بین زنان در تهران»، مطالعات راهبردی زنان، س 16، ش 63.
×  رشیدیان، آرش، (1389). مطالعه شاخص­های چندگانه سلامت و جمعیت در ایران، تهران: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، معاونت بهداشت.
×  عباسی شوازی، محمدجلال و حجیه بی‌بی رازقی‌نصرآباد، (1389).  «الگوها وعوامل مؤثر بر فاصله ازدواج تا اولین تولد در ایران»، نامه انجمن جمعیت­شناسی، ش 9.
×  عباسی‌شوازی، محمدجلال و میمنت حسینی‌چاووشی، (1391). «تحولات و سیاست­های اخیر جمعیتی در ایران: ضرورت تدوین سند جامع جمعیت»، نامه انجمن جمعیت‌شناسی ایران، س 7، ش 13.
×  عینی‌زیناب، حسن و فریده شمس‌قهفرخی، (1391). «تأثیر تمپو بر میزان باروری کل در ایران»، نامه انجمن جمعیت‌شناسی، س 7، ش 13.
×  قائدی، محمدرضا و علیرضا گلشنی، (1395). «روش تحلیل محتوا، از کمی‌گرایی تا کیفی‌گرایی»، روش­ها و مدل­های روانشناختی، س 7، ش 23.
×  مرکز آمار ایران، 1390 و 1395. نتایج تفصیلی سرشماری کل کشور، تهران: مرکز آمار ایران.
 • Ø Andersson, Gunnar,  Marit Rønsen, Lisbeth B. Knudsen, Trude Lappegård, Gerda Neyer, Kari Skrede, Kathrin Teschner, Andres Vikat, (2008)."Cohort fertility patterns in the Nordic countries",Max Planck Institute for Demographic Research, Rostock, Germany: MPIDR Working Papers.
 • Ø Abbasi-Shavazi, M. J., McDonald, P. & M. Hosseini Chavoshi. (2009)a, "The Fertility Transition in Iran: Revelution and Reproduction", Springer.
 • Ø Bongaarts, John & Griffith Feeney, (1998). "On the Quantum and Tempo of Fertility", Population and Development Review.24.
 • Ø Bongaarts, J. (2002). "The End of the Fertility Transition in the Developed World", population and development review,28. 
 • Ø Bouyer, Jean, Joël Coste, Taraneh Shojaei, Jean-Luc Pouly, Hervé Fernandez, Laurent Gerbaud, Nadine Job-Spira,  (2003). "Riskfactors for ectopic pregnancies: a comprehensive analysis based on a largecase–control, population-based study in France", American Journal of Epidemiology, V 157, (I3).
 • Ø Conger, RD,JA McCarty,RK Yang,BB Lahey,JP Kropp, 1984. “Perception of child, child-reaning values, and emotional distress as mediating Links between environmental stressors and observed maternal behavior",Child Dev, 55.
 • Ø Fergusson, DM, LJ Woodward, (1999). “Maternal age and educational and Psychological outcomes in early adulthood.” J Child psycho psychiatry, 43.
 • Ø Heuvel,Audrey Vanden, (1988). The timing of parenthood and intergenerational relations",Journal of Marriage and Family, Vol. 50, No. 2
 • Ø Schmidt,L, T. Sobotka, J.G. Bentzen, A. Nyboe Andersen, (2012)." Demographic and medicalconsequences of the postponement of parenthood". Human Reproduction Update, Vol.18, No.1.
 • Ø Larsen U, Yan S, (2000)."the age pattern of fecundability: an analysis of French Canadian and Hutterite birth histories",Social Biology, 47.
 • Ø Leridon H, (2008). "A new estimate of permanent sterility by age: sterility defined as theinability to conceive", Popul Stud, 62.
 • Ø Maxwell, J.A. (1996). “Qualitative research design: An interactive approach. Thousand Oaks”, CA: Sage.
 • Ø Miller AR, (2009). “The effects of motherhood timing on career path”, J Popul Econ.24.
 • Ø Morse, J.M. (1994). “Designing funded qualitative research”, In N.K. Denzin and Y. S. Lincon (eds). Handbook of qualitative research . Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Ø Pollock, JI, (1996). “Mature maternity: long term associations in first children born to oldermothers in 1970 in the UK”, J Epidemiol Community Health, 50.
 • Ø Rossi, AS, (1980). "Aging and parenthood in the middle years" PB Baltes, G Brim (Eds), LifeSpan Development and Behavior, New York: Academic Press.
 • Ø Tabor, A, (1988) .Genetic Amniocentesis. Indications and Risks, Copenhagen: Laegeforeningens Forlag.
Van Balen, F, JEE Verdurmen, E Ketting, (1997). “Age: the desire to have a child and cumulative pregnancy rate”, Hum Reprod, 12