دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. تحلیل پدیدارشناختی استراتژی های برساخت هویت در کنشگران شبکه های اجتماعی مجازی (مطالعه موردی: کاربران اینستاگرام ساکن شهر کاشان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1400

10.22095/jwss.2021.209590.2178

محمد گنجی؛ مرتضی واحدیان؛ عباس زارعی؛ حسن پیری


2. فهم تجربه‌ی زیسته‌ی زنان از رفتار متکبرانه در مصرف برندها و کالاهای لوکس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1400

10.22095/jwss.2021.238631.2401

پیمان پروری؛ محمود محمدیان


3. تحلیل تطبیقی و انتقادی مطالعات کارآفرینی زنان؛ گونه شناسی و ارائه دلالتهای سیاستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

10.22095/jwss.2021.280741.2641

سمانه منصوری؛ عادل پیغامی؛ عاصمه قاسمی


4. مطالعه روابط زمانی و مکانی زنان سالمند در بستر فرهنگی و زندگی روزمره شان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.22095/jwss.2021.285950.2671

مریم حسین یزدی؛ ابراهیم فیاض


5. نقد و بررسی رویکرد و راهکارهای لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1400

10.22095/jwss.2022.311688.2830

مهدی محمدزاده؛ رضا بکشلو؛ بشیر عیسی زاده