دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. عدالت جنسیتی و گفتمان تغییر در احکام فقهی زنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1400

10.22095/jwss.2021.259993.2548

مهدی شجریان


2. تحلیل پدیدارشناختی استراتژی های برساخت هویت در کنشگران شبکه های اجتماعی مجازی (مطالعه موردی: کاربران اینستاگرام ساکن شهر کاشان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1400

10.22095/jwss.2021.209590.2178

محمد گنجی؛ مرتضی واحدیان؛ عباس زارعی؛ حسن پیری


3. مطالبات زنان و حق بر تامین اجتماعی با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1400

10.22095/jwss.2020.214560.2226

راحله سادات حسینی؛ محمدجواد جاوید؛ سید محمد حسینی؛ بابک درویشی


4. تحلیل فقهی - حقوقی قاعده لاضرر در رفع ضرر ناشی از تمکین و نشوز زوجه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1400

10.22095/jwss.2021.281526.2647

مریم مهاجری


5. تحلیل و نقد ماده 1050 و 1051 قانون مدنی(حرمت ابدی ناشی از ازدواج در ایام عده)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1400

10.22095/jwss.2021.257292.2532

عبدالله بهمن پوری


6. الگوی اخلاقی طلاق همسران در قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1400

10.22095/jwss.2021.292157.2711

محمد رضا جباران


7. فهم تجربه‌ی زیسته‌ی زنان از رفتار متکبرانه در مصرف برندها و کالاهای لوکس: یک مطالعه پدیدارشناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1400

10.22095/jwss.2021.238631.2401

پیمان پروری؛ محمود محمدیان


8. تحلیل تطبیقی و انتقادی مطالعات کارآفرینی زنان؛ گونه شناسی و ارائه دلالتهای سیاستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

10.22095/jwss.2021.280741.2641

سمانه منصوری؛ عادل پیغامی؛ عاصمه قاسمی