دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. مطالبات زنان و حق بر تامین اجتماعی با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1399

10.22095/jwss.2020.214560.2226

راحله سادات حسینی؛ محمدجواد جاوید؛ سید محمد حسینی؛ بابک درویشی


2. زنان کارآفرین و ورود موفقیت‏آمیز به حوزه کارآفرینی اجتماعی: ارائۀ یک مدل نظری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1399

10.22034/jwss.2020.237389.2389

محمدرضا فلاح؛ رها پاشایی نیا


3. عدالت جنسیتی و گفتمان تغییر در احکام فقهی زنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1399

10.22095/jwss.2021.259993.2548

مهدی شجریان


4. بررسی و مقایسه روند کاهش باروری در کشورهای آسیایی با استفاده از تحلیل پیشینه واقعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1399

10.22034/jwss.2020.233805.2360

نورالدین فراش خیالو؛ فاطمه ترابی


5. تحلیل چندسطحی همبسته‌های فردی و استانی باروری در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1399

10.22095/jwss.2021.224036.2302

رسول صادقی؛ نصیبه اسمعیلی