دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. واکاوی تجارب زیسته زنان سرپرست خانوار در مواجه با رفتارهای پرخطر (مورد مطالعه: زنان سرپرست خانوار شهر کرمان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1400

10.22095/jwss.2022.310653.2822

فهیمه واعظی؛ رضا اسماعیلی؛ اصغر محمدی


2. دلایل و تفسیر زنان از اقدام به خود درمانی ‏

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1400

10.22095/jwss.2022.315005.2848

علی فیض اللهی؛ زهرا رضایی نسب؛ میترا حاجی زاده


3. نظام معنایی سلامت در بستر تجربه زیسته‌ی زنان نابینا و کم‌بینا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1400

10.22095/jwss.2022.331410.2939

محمد گنجی؛ نرگس نیکخواه؛ فاطمه حامی کارگر؛ مسعود غفاری