موضوعات = حقوق
بازاندیشی تعارض یا عدم تعارض شرط خیار با ماهیت نکاح در فقه اسلامی و حقوق ایران

دوره 24، شماره 95، خرداد 1401، صفحه 109-132

10.22095/jwss.2022.304384.2799

سیدجلال موسوی نسب؛ عابدین مومنی؛ نادر مختاری افراکتی


کشف خلاف واقع در ازدواج

دوره 24، شماره 93، آذر 1400، صفحه 113-133

10.22095/jwss.2022.292161.2712

محمد اسحاقی؛ زهرا غلامی


ازدواج سفید از منظر فقهی - حقوقی

دوره 23، شماره 91، خرداد 1400، صفحه 89-106

10.22095/jwss.2021.295721.2739

علی نصرتی؛ سید ابوالقاسم حسینی زیدی؛ موسی لشنی


عقد پنهانی بر مهریه در فقه امامیه و حقوق ایران با نگاهی به توافق پنهانی در حقوق فرانسه

دوره 23، شماره 91، خرداد 1400، صفحه 125-141

10.22095/jwss.2021.300593.2769

مهرداد پاکزاد؛ سیدحسن حسینی مقدم؛ محمد مهدی پور