کلیدواژه‌ها = الگوی مصرف
رابطه ی بین دینداری و مصرف نمایشی زنان شهر تهران (مطالعه ی موردی منطقه ی 5)

دوره 17، 65 (پاییز 1393)، آذر 1393، صفحه 37-67

کرم حبیب پور گتابی؛ زرنوش بابایی همتی


بررسی برخی از عوامل اجتماعی مرتبط با فرهنگ مصرف در میان زنان شهر یزد

دوره 16، 61 (پاییز 1392)، آذر 1392، صفحه 233-271

مسعود حاجی زاده میمندی؛ فریدون یوسفی