کلیدواژه‌ها = دختران
تجربه ی زیسته ی دختران ساکن در اقامتگاه‌ (مطالعه ی پدیدارشناختی در شهر تهران)

دوره 23، شماره 89، آذر 1399، صفحه 117-142

10.22095/jwss.2021.267285.2590

شهربانو پاپی نژاد؛ محمد باقر تاج الدین؛ حسن محدثی گیلوایی


تجربه ها و انگیزه های دختران از مدیریت بدن در شهرستان رضوانشهر

دوره 18، 69 (پاییز 1394)، آذر 1394، صفحه 137-173

محمدتقی کرمی؛ سحر جمالی


مسئولیت کیفری تدریجی دختران

دوره 12، 45 (پاییز 1388)، آذر 1388، صفحه 225-266

سام سوادکوهی فر؛ سیدعلی کاظمی


بازسازی معنائی جهت گیری جنسیتی پسران نسبت به دختران (ارائه یک نظریه زمینه ای)

دوره 11، 44 (تابستان 1388)، شهریور 1388، صفحه 142-172

داریوش بوستانی؛ احمد محمدپور


چرایی افزایش نسبی ورود دختران به دانشگاه (مطالعه موردی دانشگاه اهواز)

دوره 11، 44 (تابستان 1388)، شهریور 1388، صفحه 173-204

ابوالقاسم فاتحی؛ مهدی ادیبی؛ بهجت یزدخواستی؛ حسن سعیدی


اثرسنجی برنامه های اوقات فراغت دختران دانش آموز (مطالعه موردی استان خراسان شمالی)

دوره 11، 44 (تابستان 1388)، شهریور 1388، صفحه 205-236

حامد عطائی سعیدی؛ محسن ناصری راد؛ سیده فاطمه محبی


تحلیل جامعه شناختی زبان مخفی در بین دختران

دوره 11، 41 (پاییز 1387)، آذر 1387، صفحه 65-96

شیدا اعتضادی؛ فاطمه سادات علمدار


دختران و کاربرد اینترنت

دوره 11، 41 (پاییز 1387)، آذر 1387، صفحه 135-170

مریم فرهمند


نگرشی روان شناختی به بلوغ دختران

دوره 11، 41 (پاییز 1387)، آذر 1387، صفحه 197-218

شیوا خلیلی؛ آمنه بختیاری