کلیدواژه‌ها = فرزندآوری
آسیب‌شناسی تقنین سیاست‌های جمعیتی و ارائه شاخص‌های مطلوب

دوره 22، 86( زمستان 1398)، اسفند 1398، صفحه 31-58

10.22095/jwss.2020.202681.2140

محمد مهدی غمامی؛ مریم مهاجری؛ محمدجواد جاوید؛ محمود حکمت نیا


عوامل اجتماعی مؤثر در تعداد فرزندان زنان متأهل شهرستان اهر

دوره 21، 81(پاییز 1397)، آذر 1397، صفحه 143-166

10.22095/JWSS.2018.89254

علی قاسمی اردهایی؛ رضا منافی آذر؛ سراج الدین محمودیانی