کلیدواژه‌ها = جراحی زیبایی
مطالعه ی جامعه‌شناختی دلایل و پیامدهای جراحی‌های زیبایی زنان و مردان ساکن شهر تهران

دوره 20، 77(پاییز 1396)، آذر 1396، صفحه 139-167

10.22095/JWSS.2017.59735

یسری محمودی؛ حسن محدثی گیلوایی؛ محمد باقر تاج الدین


جراحی زیبایی و مسئولیت طبیب

دوره 17، 68 (تابستان 1394)، شهریور 1394، صفحه 115-166

محمدعلی حجازی؛ فاطمه بداغی


قشربندی اجتماعی و اصلاح بدن (جراحی زیبایی به مثابه نماد پایگاه اجتماعی)

دوره 12، 47 (بهار 1389)، خرداد 1389، صفحه 73-98

محمود کیوان آرا؛ رسول ربانی؛ مهدی ژیانپور


زیبایی و پول: آرایش و جراحی

دوره 12، 47 (بهار 1389)، خرداد 1389، صفحه 99-140

اسماعیل بلالی؛ جواد افشارکهن