کلیدواژه‌ها = زوجه
واکاوی میزان ارث زوجه از عقارات و خیار معاملات آن

دوره 18، 72(تابستان1395)، شهریور 1395، صفحه 81-99

10.22095/jwss.2016.44415

عبدالجبار زرگوش نسب؛ میثم دوستی پور


حق زوج بر منع اشتغال زوجه

دوره 13، 51 (بهار 1390)، خرداد 1390، صفحه 157-179

لیلا سادات اسدی


نقش رویه ی قضایی در اجرای مفاد ماده ی 1130 قانون مدنی

دوره 13، 51 (بهار 1390)، خرداد 1390، صفحه 181-212

فریبا حاجی علی؛ زینب ریاضت