کلیدواژه‌ها = مدیریت بدن
عوامل اجتماعی - فرهنگی مؤثر در مدیریت بدن در میان زنان شهر کاشان

دوره 18، 71(بهار1395)، خرداد 1395، صفحه 59-83

10.22095/jwss.2016.33829

اسداله بابایی فرد؛ فاطمه منصوریان راوندی؛ نفیسه ذوالفقاری


تجربه ها و انگیزه های دختران از مدیریت بدن در شهرستان رضوانشهر

دوره 18، 69 (پاییز 1394)، آذر 1394، صفحه 137-173

محمدتقی کرمی؛ سحر جمالی


زنان و کنش کم فرزندآوری مطالعه ی موردی زنان کُرد

دوره 14، 55 (بهار 1391)، خرداد 1391، صفحه 173-225

حسین محمودیان؛ مهدی رضائی


قشربندی اجتماعی و اصلاح بدن (جراحی زیبایی به مثابه نماد پایگاه اجتماعی)

دوره 12، 47 (بهار 1389)، خرداد 1389، صفحه 73-98

محمود کیوان آرا؛ رسول ربانی؛ مهدی ژیانپور


مدیریت بدن و ارتباط آن با عوامل اجتماعی (در بین دختران دانشگاه مازندران)

دوره 12، 47 (بهار 1389)، خرداد 1389، صفحه 141-170

احمد رضایی؛ مینا اینانلو؛ محمد فکری


مدیریت بدن و رابطه آن با پذیرش اجتماعی بدن (مطالعه موردی زنان شهر شیراز)

دوره 11، 41 (پاییز 1387)، آذر 1387، صفحه 9-42

ابوالقاسم فاتحی؛ ابراهیم اخلاصی