کلیدواژه‌ها = حضانت
نوآوری ها و چالش های حق حضانت زنان در پرتو قانون حمایت خانواده مصوب 1391

دوره 18، 70(زمستان 1394)، اسفند 1394، صفحه 93-139

10.22095/jwss.2016.33171

بیژن حاجی عزیزی؛ محمد مولودی؛ راضیه حسنخانی


ظرفیت سنجی نقش حضانتی مادر در مواجهه با مقام ولایی و حضانتی پدر

دوره 15، 60 (تابستان 1392)، شهریور 1392، صفحه 145-193

سید ابوالقاسم نقیبی؛ مهدی وکیلی؛ راحله کاردوانی


ازدواج مجدّد زن و حق حضانت فرزند

دوره 14، 54 (زمستان 1390)، اسفند 1390، صفحه 59-89

مهدی رهبر؛ صالح سعادت