کلیدواژه‌ها = ولایت قهری
امکان سنجی تغییر موضوع در ولایت قهری فرزندان

دوره 21، 84(تابستان 1398)، شهریور 1398، صفحه 29-50

10.22095/JWSS.2019.105753

کبری پورعبدالله


ظرفیت سنجی نقش حضانتی مادر در مواجهه با مقام ولایی و حضانتی پدر

دوره 15، 60 (تابستان 1392)، شهریور 1392، صفحه 145-193

سید ابوالقاسم نقیبی؛ مهدی وکیلی؛ راحله کاردوانی


جایگاه و تأثیر مصلحت در سرپرستی کودک از دیدگاه فقه و حقوق

دوره 14، 54 (زمستان 1390)، اسفند 1390، صفحه 175-210

محمدمهدی مقدادی