کلیدواژه‌ها = حقوق زنان
مبانی فقهی مسئولیت حکومت در برابر زنان بی‌سرپرست و بدسرپرست

دوره 20، 78(زمستان1396)، اسفند 1396، صفحه 107-122

10.22095/jwss.2018.81390

محمد نوذری؛ معصومه حاج حسینی


تبعیض مثبت به نفع زنان با تأکید بر حقوق شهروندی

دوره 17، 66 (زمستان 1393)، بهمن 1393، صفحه 157-193

محمدجواد جاوید؛ عباس اشرفی؛ عصمت شاهمرادی


مبانی مقایسه ی ارزشی نظام حقوق زن در اسلام و فمینیسم

دوره 15، 57 (پاییز 1391)، آذر 1391، صفحه 53-94

محمدرضا کدخدایی