کلیدواژه‌ها = اشتغال زنان
بررسی راهبردهای سیاست اشتغال در حوزه‌ی مادری در جمهوری اسلامی ایران

دوره 18، 72(تابستان1395)، شهریور 1395، صفحه 7-31

10.22095/jwss.2016.44412

راحله کاردوانی؛ علی اکبر تاج مزینانی؛ عزت السادات میرخانی؛ سیدمهدی سجادی


بررسی نشانگان اجتماعی گذار و طلاق

دوره 17، 67 (بهار 1394)، خرداد 1394، صفحه 125-156

مهرداد نوابخش؛ نریمان یوسفی؛ علی پژهان


بررسی سیاست گذاری اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران

دوره 15، 59 (بهار 1392)، خرداد 1392، صفحه 7-58

علی اکبر تاج مزینانی؛ زینب یاسری


عدالت جنسیتی و اشتغال زنان

دوره 12، 46 (زمستان 1388)، اسفند 1388، صفحه 81-116

مسعود آذربایجانی