کلیدواژه‌ها = جوانان
سن ایده آل ازدواج و عوامل تعیین کننده‌ی آن در شهر یزد

دوره 19، 73(پاییز 1395)، آذر 1395، صفحه 35-63

10.22095/jwss.2016.44383

عبّاس عسکری ندوشن؛ محمدجلال عباسی شوازی؛ مریم پیری محمدی