کلیدواژه‌ها = آموزش عالی
واکاوی کیفی چالش‌های ایفای هم‌زمان نقش‌های دانشجویی و خانوادگی

دوره 19، 75(بهار 1396)، خرداد 1396، صفحه 32-63

10.22095/jwss.2017.51744

اسماعیل بلالی؛ سیده فاطمه محبی؛ شیما سادات حسینی


تفاوت های جنسیتی در انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

دوره 13، 50 (زمستان 1389)، اسفند 1389، صفحه 81-124

امیر رستگار خالد


چرایی افزایش نسبی ورود دختران به دانشگاه (مطالعه موردی دانشگاه اهواز)

دوره 11، 44 (تابستان 1388)، شهریور 1388، صفحه 173-204

ابوالقاسم فاتحی؛ مهدی ادیبی؛ بهجت یزدخواستی؛ حسن سعیدی