نویسنده = شبنم محمودی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثربخشی قوانین و مقررات حمایتی در میزان تمایل زنان معلول شهر تهران به اشتغال

دوره 21، 82(زمستان 1397)، زمستان 1397، صفحه 35-55

شبنم محمودی؛ مهدی شعبان نیا منصور