نویسنده = محمدرضا کیخا
تعداد مقالات: 1
1. رویکردی فقهی به اصل آزادی در ازدواج از منظر اسناد حقوق بشری

دوره 20، 78(زمستان 1396)، زمستان 1396، صفحه 51-68

محمدرضا کیخا؛ داود سعیدی