نویسنده = عطیه عیار
تعداد مقالات: 1
1. کنکاشی در پژوهش های زبان شناسی جنسیت

دوره 11، 42 (زمستان 1387)، زمستان 1387، صفحه 162-181

نگار داوری اردکانی؛ عطیه عیار