نویسنده = محمدجواد جاوید
تعداد مقالات: 4
1. زنان و حق بر تأمین اجتماعی با تأکید بر قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 23، 91(بهار 1400)، خرداد 1400، صفحه 49-70

10.22095/jwss.2020.214560.2226

راحله سادات حسینی؛ محمدجواد جاوید؛ سید محمد حسینی؛ بابک درویشی


2. آسیب‌شناسی تقنین سیاست‌های جمعیتی و ارائه شاخص‌های مطلوب

دوره 22، 86( زمستان 1398)، اسفند 1398، صفحه 31-58

10.22095/jwss.2020.202681.2140

محمد مهدی غمامی؛ مریم مهاجری؛ محمدجواد جاوید؛ محمود حکمت نیا


3. مبانی مداخله دولت در نهاد خانواده در نظام حقوقی ایران

دوره 21، 82(زمستان 1397)، اسفند 1397، صفحه 7-34

10.22095/JWSS.2019.92498

مریم مهاجری؛ محمد جواد جاوید


4. تبعیض مثبت به نفع زنان با تأکید بر حقوق شهروندی

دوره 17، 66 (زمستان 1393)، بهمن 1393، صفحه 157-193

محمدجواد جاوید؛ عباس اشرفی؛ عصمت شاهمرادی