نویسنده = بیژن حاجی عزیزی
تعداد مقالات: 1
1. نوآوری ها و چالش های حق حضانت زنان در پرتو قانون حمایت خانواده مصوب 1391

دوره 18، 70 (زمستان 1394)، زمستان 1394، صفحه 93-139

بیژن حاجی عزیزی؛ محمد مولودی؛ راضیه حسنخانی