نویسنده = ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی
تعداد مقالات: 2
1. نقدی بر ادله‌ی لزوم رشد کیفری از منظر فقه و حقوق

دوره 19، 76 (تابستان 1396)، تابستان 1396، صفحه 57-79

10.22095/jwss.2017.57628

عبدالله بهمن پوری؛ عبدالرضا شریفی؛ ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی


2. حوزه ی معنایی واژه ی نساء در قرآن کریم

دوره 13، 49 (پاییز 1389)، پاییز 1389، صفحه 7-48

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ بی بی زینب حسینی