نویسنده = مهدی رضائی
تجربه‌ی زیسته‌ی تنهایی در بین زنان سالمند (یک مطالعه‌ی پدیدارشناختی)

دوره 21، 83 (بهار 1398)، خرداد 1398، صفحه 7-30

10.22095/JWSS.2019.100355

کریم علی کرمی؛ امیر ملکی؛ حمید عبداللهیان؛ مهدی رضائی


زنان و کنش کم فرزندآوری مطالعه ی موردی زنان کُرد

دوره 14، 55 (بهار 1391)، خرداد 1391، صفحه 173-225

حسین محمودیان؛ مهدی رضائی