نویسنده = زرنوش بابایی همتی
تعداد مقالات: 2
1. مصرف نمایشی خرید در بین خانواده‌های شهر تهران (مطالعه‌ی موردی مناطق 1، 7 و 19)

دوره 19، 73 (پاییز 1395)، پاییز 1395، صفحه 95-124

کرم حبیب پور گتابی؛ زرنوش بابایی همتی


2. رابطه ی بین دینداری و مصرف نمایشی زنان شهر تهران (مطالعه ی موردی منطقه ی 5)

دوره 17، 65 (پاییز 1393)، پاییز 1393، صفحه 37-67

کرم حبیب پور گتابی؛ زرنوش بابایی همتی