نویسنده = حاتم حسینی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تطبیقی عوامل تعیین کننده ی ایده آل های باروری زنان کُردِ شاغل و غیرشاغل شهر سنندج

دوره 17، 67 (بهار 1394)، بهار 1394، صفحه 45-83

عبّاس عسکری ندوشن؛ حاتم حسینی؛ حامد کریمی


2. فرهنگ و فرزندآوری: بررسی تمایلات باروری زنان کُردِ شهر مهاباد

دوره 15، 58 (زمستان 1391)، زمستان 1391، صفحه 121-161

حاتم حسینی؛ بلال بگی