نویسنده = کبری پورعبدالله
امکان سنجی تغییر موضوع در ولایت قهری فرزندان

دوره 21، 84(تابستان 1398)، شهریور 1398، صفحه 29-50

10.22095/JWSS.2019.105753

کبری پورعبدالله


حل تزاحم حریم خصوصی زوجین با حقوق زوجیت بر اساس مصلحت تحکیم خانواده

دوره 17، 66 (زمستان 1393)، بهمن 1393، صفحه 7-45

کبری پورعبدالله؛ سمانه جیل زاده


گستره ی حق والدین بر تربیت کودک (مطالعه ی تطبیقی نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی)

دوره 15، 60 (تابستان 1392)، شهریور 1392، صفحه 195-238

کبری پورعبدالله؛ فروغ السادات حسینی؛ محمد مهدی سیار