نویسنده = اکبر زارع شاه آبادی
تعداد مقالات: 3
2. مطالعه ی بین نسلی الگوی مصرف کالاهای فرهنگی در بین دختران و مادران شهر یزد

دوره 16، 61 (پاییز 1392)، پاییز 1392، صفحه 189-231

اکبر زارع شاه آبادی؛ مریم طاهر


3. بررسی رابطه ی بین دینداری و رضایت از زندگی در بین زنان سالمند شهر یزد

دوره 15، 58 (زمستان 1391)، زمستان 1391، صفحه 191-235

مسعود حاجی زاده میمندی؛ اکبر زارع شاه آبادی؛ نرگس مروی نام؛ فاطمه ابوترابی زارچی