نویسنده = امیر رستگار خالد
تعداد مقالات: 4
1. جهت‏ گیری ارزشی زنان و کنترل باروری

دوره 19، 75 (بهار 1396)، بهار 1396، صفحه 7-31

10.22095/jwss.2017.51742

امیر رستگار خالد؛ میثم محمّدی؛ محمدناصر ریاحی


3. کنش های اجتماعی زنان و دختران نسبت به حجاب و رابطه آن با مصرف اینترنت و ماهواره

دوره 14، 56 (تابستان 1391)، تابستان 1391، صفحه 7-82

امیر رستگار خالد؛ میثم محمدی؛ سحر نقی پور ایوکی


4. تفاوت های جنسیتی در انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

دوره 13، 50 (زمستان 1389)، زمستان 1389، صفحه 81-124

امیر رستگار خالد