نویسنده = علی محمدیان
بررسی اعتبار شهادت زنان در شهادت فرع«شهادت بر شهادت»

دوره 22، 88(تابستان1399)، شهریور 1399، صفحه 55-74

10.22095/jwss.2021.240050.2413

علی محمدیان؛ بتول سلحشور


مبانی ممنوعیت استمتاع از زوجه ی نابالغ در فقه امامیه

دوره 16، 62 (زمستان 1392)، اسفند 1392، صفحه 177-217

محمدرضا علمی سولا؛ علی محمدیان


واکاوی فتوای استثنای مادر از مجازات حد سرقت

دوره 15، 57 (پاییز 1391)، آذر 1391، صفحه 185-222

محمدرضا علمی سولا؛ اسدالله لطفی؛ علی محمّدیان