نویسنده = محمدجلال عباسی شوازی
سن ایده آل ازدواج و عوامل تعیین کننده‌ی آن در شهر یزد

دوره 19، 73(پاییز 1395)، آذر 1395، صفحه 35-63

10.22095/jwss.2016.44383

عبّاس عسکری ندوشن؛ محمدجلال عباسی شوازی؛ مریم پیری محمدی


پدیدارشناسی زمان تولد اولین فرزند در بین زنان در تهران

دوره 16، 63 (بهار 1393)، خرداد 1393، صفحه 57-95

حجیه بی بی رازقی نصرآباد؛ محمدجلال عباسی شوازی؛ میمنت حسینی چاوشی


تحلیل چندسطحی عوامل مؤثر بر زمان وقوع تولد اول در ایران 1379-1370

دوره 14، 55 (بهار 1391)، خرداد 1391، صفحه 55-94

حجیه بی بی رازقی نصرآباد؛ محمدجلال عباسی شوازی؛ محمود قاضی طباطبایی


مادران، دختران و ازدواج (تفاوت های نسلی در ایده ها و نگرش های ازدواج در شهر یزد)

دوره 11، 44 (تابستان 1388)، شهریور 1388، صفحه 7-36

عباس عسکری ندوشن؛ محمدجلال عباسی شوازی؛ رسول صادقی